Agenda de Reckange-sur-Mess

juin 13 2018 Commissions

Soirée d'information: Fairtrade- & Klimateam

- Valérie Murat, Fairtrade Lëtzebuerg,
- Karel Lambert, Akabobus (fairt Gezei),
- Molkerei Thiry,
- Klaus Gröll, Ëmweltberoder.

Duerno invitéiert d’Gemeng op e faire Patt
Centre de Rencontre 2 rue de Roedgen Éileng/Mess
Sall „op Quäärten“