Agenda de Reckange-sur-Mess

juin 22 2018 Commissions

Veille de Fête Nationale

De Virowend vun Nationalfeierdag 2018

Freides, den 22. Juni 2018 beim Ale Pompjeesbau

D’ Gemeng Reckeng op der Mess presentéiert:
20.30 h: Te Deum an der Kierch
21.00 h: - Néierleeën vun enger Gerbe beim Monument aux morts
- Cortège bei de Pompjeesbau, an duerno Fête populaire mat SIXPAX a mam Rom Goergen

Ab 19.00 h suergen De Vespa Club Roude Léiw, de Fiederball
an de Sports et Loisirs Reckeng fir Iessen a Gedrénks.

+ Traditionelle Lëtzebuerger Kascht vun Reckenger Jugendhaus a vum Isa At Home

Atelier Communal
53, rue Jean-Pierre Hilger
L-4980 Reckeng op der Mess
www.reckange.lu