Agenda de Reckange-sur-Mess

oct. 19 2019 Sport

Halloweenlaf 2019

D’Gemeng Reckeng op der Mess, an Zesummenaarbecht mat der Sportskommissioun presentéiert den

Halloweenlaf

den 19. Oktober 2019, bei der Sportshal zu Reckeng op der Mess

Eenzellaf fir Kanner op engem méi klengen Tour!

All verkleete Leefer kritt e Präis!

Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt!

Programm

18.00 h: Kanner aus der Spillschoul bis 2. Schouljoer (10 Minutten)
18.15 h: Kanner aus dem 3. bis 6. Schouljoer (20 Minutten)
Ab 19.00 h lafen déi Grouss (90 Minutten)

Participatioun

Kanner lafe gratis • 10 Euro pro Equipe bei Virumeldung • 15 Euro pro Equipe virum Départ op der Plaz • Nordic Walker si wëllkomm! (Keng Reduktioun fir eenzel Leefer)

All Tour zielt! Pro Ronn spent d‘Gemeng 1 Euro fir de gudden Zweck!

Vestiaire & Duschen an der Sportshal „Kleesebierg“

Charity-Run: Et gëtt keng Zäit gemooss

Informatiounen: 621 180 321 (Roby)

Virumeldungen (bis de 15. Oktober) gëllen eréischt nodeems d‘Participatioun mam Vermierk „Halloween Numm Virnumm“ op den Konto IBAN LU70 0090 0000 6053 7412 (CCRA) vum SPOLO iwwerwisen gouf. Den ausgefëllten Flyer w.e.g. den Dag selwer matbréngen!