Actualité

Coronavirus: Fermeture SIVEC

L'Administration communale de Reckange-sur-Mess vous informe que le centre de recyclage SIVEC fermera exceptionnellement ses portes du 17 au 21 mars inclus. Tout changement de situation sera communiqué sur Facebook et au site internet.(www.sivec.lu).

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le SIVEC au numéro 283848-600.

 

D'Gemeng Reckeng op der Mess informéiert Iech dass de Recyclingszenter ausnamsweis vum 17 bis den 21ten Mäerz inklusiv zou. All Ännerunge vun der Situatioun ginn op Facebook an um Internetsite (www.sivec.lu) matgedeelt.

Weider Informatioune kritt der ënnert der Nummer 283848-600.