Actualité

Coronavirus: Message de la part de notre collège échevinal et conseil communal

(Pour la version FR voir plus bas)

Eng Matdeelung vun eisem Schäffen- a Gemengerot:

Léif Awunner aus der Gemeng Reckeng op der Mess,

De Coronavirus ass eng Gefor, besonnesch fir äis eeler a vulnerabel Matbierger.

Et ass d’Responsabilitéit vun eis alleguer eis esou ze behuelen, dass seng Verbreedung esou lues wéi méiglech ass.

- Fir dass jiddereen, deen effektiv krank gëtt, nach optimal medezinesch Hëllef ka kréien.
- Fir dass äis Spideeler net iwwerlaascht ginn.
- Fir dass äise Gesondheetssystem net zesummebrécht.

Duerfir biede mir iech, iech esou wéineg wéi méiglech ze deplacéieren an d’sozial Kontakter op e Minimum ze limitéieren.

De Schäfferot huet bis op Weideres an äiser Gemeng all Veranstaltungen ofgesot an all ëffentlech Säll zougemaach.
D’Gemeng ass vun elo un och fir de Publik zou. Eng Permanence fir dringend Fäll ass assuréiert. Rufft virdrun um 37 00 24 - 1 un an dir kritt weidergehollef.

Fir äis eeler a krank Matbierger, virun allem fir déijéineg, déi keng aner Méiglechkeet hunn, offréiert d’Gemeng zesumme mam Hexemeeschter en Akaafssystem fir Liewensmëttel a Medikamenter. Benotzt des Offer fir är eege Sécherheet.

D’Aschränkungen am soziale Liewe sinn natierlech net flott, fir keen! Si sinn awer noutwenneg, fir dass mir esou séier wéi méiglech nees an de gewinnten Alldag zeréckkommen.

MIr zielen op äert Verantwortungsgefill an äre gesonde Mënscheverstand an dëser Kris.

Äre Schäffen- e Gemengerot

-----------------------------

Message de la part de notre collège échevinal et conseil communal:

Chers habitants de la commune de Reckange-sur-Mess,

le coronavirus est un danger, tout particulièrement pour nos concitoyens âgés et vulnérables.

Nous sommes tous responsables de nos actes et nous sommes amenés à agir de sorte à freiner à sa propagation.

- Afin que chaque personne infectée puisse bénéficier d’un traitement médicinal optimale.
- Pour désengorger nos hôpitaux.
- Pour ne pas que notre système de santé s’effondre.

C’est pourquoi nous vous prions de vous déplacer le moins possible et de limiter vos contacts sociaux à un stricte minimum.

Par conséquent, le collège échevinal a annulé toutes les manifestations sur le territoire de la commune et a fermé toutes les salles communales publiques.

Désormais, la maison communale sera fermée au public. Une permanence est assurée pour toute urgence. Au préalable, veuillez appeler le 37 00 24 – 1 et nous vous aiderons.

Pour nos concitoyens âgés, pour nos concitoyens malades et tout particulièrement pour les personnes n’ayant pas d’autres possibilités, la commune offre en collaboration avec le « Hexemeeschter », un système de courses pour alimentation et médicaments. Ayez recours à ce service pour votre propre sécurité.

Ces restrictions dans notre vie sociale sont très contraignantes pour chacun. Mais elles s’avèrent nécessaire afin de retrouver au plus vite le quotidien que l’on connait et que l’on aime.

Nous comptons sur votre sens de la responsabilité et sur votre bon sens durant cette crise.

Votre collège échevinal et conseil communal