Actualité

Réouverture du centre de recyclage

À partir du 21.04 le centre de recyclage reprend ses activités en service réduit :

Mardi à vendredi de 08h00 à 15h50.

Pour plus d'informations sur les procédures, veuillez consulter les documents du SIVEC ci-dessous.

 

Vum 21.04 un ginn d’Diere vum Recyclingszenter nees op:

Dënschdes bis Freides vun 08.00 – 15.50 Auer (service réduit).

Fir weider Detailer an d’Konditiounen gewuer ze ginn, informéiert de SIVEC mat dësen Doukumenter :